اردیبهشت 14, 1398
بست چهار پیچ fb

Four pins fastening fb

 
اردیبهشت 14, 1398
بست دو پیچ

Double screw clamp

اردیبهشت 14, 1398
بست تک پیچ

Single screw fastener

اردیبهشت 14, 1398
داربست فلزی

Bracket

اردیبهشت 12, 1398
داربست فلزی

Connecting buckle