تفاوت های تجهیزات داربست اصل فولاد بست ایرانیان با نمونه های غیر اصل

Fouladbast (3)P1095697

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (4)P1085498

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (5)P1095697

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (6)P1096016

بست تیر آهنی  فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های تیر آهنی غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (8)

بست چهار پیچ fb  فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ fb غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (7)P1095697

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست