تفاوت های تجهیزات داربست اصل فولاد بست ایرانیان با نمونه های غیر اصل

Fouladbast (3)photo_۲۰۱۹-۰۷-۱۱_۱۳-۱۲-۳۱

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (4)

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (5)photo_۲۰۱۹-۰۷-۱۱_۱۳-۱۲-۳۱

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (6)

بست تیر آهنی  فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های تیر آهنی غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (8)

بست چهار پیچ fb  فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ fb غیر اصل فولاد بست

Fouladbast (7)photo_۲۰۱۹-۰۷-۱۱_۱۳-۱۲-۳۱

بست چهارپیچ فولاد بست ایرانیان

نمونه های از بست های چهار پیچ غیر اصل فولاد بست