تقدیر نامه ها و گواهینامه ها

بست چهار پیچ

سوگند نامه

دریافت لوح سوگند نامه تعهد کارآفرینی در مراسم معرفی تجلیل از یکصد کارآفرین بخش خصوصی دردولت تدبیر و امید به آقای حمیدرضا حیاتی مدیر عامل شرکت فولادبست ایرانیان
عضویت در سازمان جهانی رتبه بندی مدیران در تراز جهانی bafacademy.com) ) به آقای حمیدرضا حیاتی مدیر عامل شرکت فولادبست ایرانیان

اعتبار نامه

عضویت در سازمان جهانی رتبه بندی مدیران در تراز جهانی (bafacademy.com) به آقای حمیدرضا حیاتی مدیر عامل شرکت فولادبست ایرانیان
دریافت تقدیر نامه نشان اعتماد ملی در مراسم معرفی تجلیل از یکصد کارآفرین بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید به آقای حیدرضا حیاتی مدیر عامل شرکت فولادبست ایرانیان

تقدیر نامه

دریافت تقدیر نامه نشان اعتماد ملی در مراسم معرفی تجلیل از یکصد کارآفرین بخش خصوصی دردولت تدبیر و امید به آقای حمیدرضا حیاتی مدیر عامل شرکت فولادبست ایرانیان
بست چهار پیچ

گواهینامه ایزو Iso9001

دریافت گواهینامه Iso9001